Prijímacie Pohovory

Gymnázium

Picture Not Available!
Prijímacie konanie na bilingválne štúdium do Súkromného gymnázia GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6, 821 07 Bratislava 214
Termín na podanie (elektronické odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2024.
 1. Prijímacie skúšky - talentové skúšky sa budú konať v zmysle platnej školskej legislatívy (Zákona č. 245/2008 Z. z.) na základe overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania.

 2. Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a so zriaďovateľom plánuje v nasledujúcom školskom roku otvoriť 2 triedy v 1. ročníku študijného odboru 7902 J 74 - bilingválne štúdium. V zmysle zákona č. 61/2015 Z.z. Samosprávny kraj zverejní najvyšší počet žiakov prvého ročníka do 30. novembra.

 3. Termíny talentových skúšok: 1.termín - 29. apríla 2024 2.termín - 9. mája 2024.

 4. Obsah overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania:

  Test na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov v anglickom jazyku. Test na báze Cognitive Abilities Test hodnotí nasledovné oblasti uvažovania:

  • verbálne
  • kvantitatívne
  • neverbálne a priestorové
 5. Podmienka prijatia: Uchádzač môže byť prijatý na štúdium v prípade, že dosiahne spolu minimálne 75 bodov SAS z verbálnej zložky CAT testu z anglického jazyka a ktorý nebol klasifikovaný zníženou známkou zo správania počas štúdia na základnej škole.

 6. Riaditeľ školy zverejní zoznam s kódovým označením všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov 17. mája 2024. Neúčasť na prijímacích skúškach (ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) treba oznámiť telefonicky a písomné potvrdenie od lekára treba doručiť na riaditeľstvo školy.

Kritériá prijímacieho konania - Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL
 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

  Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

  Dva povinné predmety:

  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Matematika

  Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

  Počet bodov = 5.(4−x).(4−x) , kde x je známka

  Profilový predmet – Anglický jazyk:

  Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

  Počet bodov = 3.(4−x).(4−x), kde x je známka

 2. PROSPECH

  Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

  Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu ⟨0;100⟩ bodov.

  Predmetová olympiáda

  Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

  Jedno vlastné kritérium strednej školy

  Percentuálna úspešnosť v teste Cognitive Abilities Tests, maximálne 100 bodov.

  Percentuálna úspešnosť v online testoch Cognitive Abilities Tests sa započíta ako počet bodov.

 4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
  1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
  2. Získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
  3. Dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Platnosť dokumentu je od 31. januára 2022.
Pre doplňujúce informácie nás kontaktujte emailom na info@galileoschool.sk

Základná Škola

Picture Not Available!
Zápis do 1. ročníka
 1. Deti z prípravných tried GALILEO SCHOOL (Butterflies, Bumblebees a Lions) sa zahrajú na prvákov, navštívia prvácke triedy a zažijú pravú prvácku vyučovaciu hodinu matematiky, angličtiny a Science s naším učiteľom (native speaker). Zápis pre záujemcov z iných materských škôl bude prebiehať v rovnakom termíne. Dátum a čas je zverejnený na galileoschool.edupage.org/news

 2. Čo si priniesť? Záujemcovia z iných materských škôl budú potrebovať:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • výsledky Testov školskej zrelosti.
 3. Zápisu detí z iných materských škôl do 1. ročníka sa zúčastňuje dieťa spolu so zákonným zástupcom. Do prvého ročníka môže byť zapísané dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši vek 6 rokov a ovláda anglický jazyk na komunikačnej úrovni. (Škola si vyhradzuje právo dieťa pretestovať.)

 4. V prípade záujmu o zápis dieťaťa z inej materskej školy do prvého ročníka SZŠ GALILEO SCHOOL na nasledujúci školský rok nás kontaktujte na emailovej adrese info@galileoschool.sk a my Vás následne budeme informovať ohľadom ďalšieho postupu.

Prestup na Súkromnú Základnú Školu GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6, 821 07 Bratislava 214
 1. Vaše otázky ohľadom štúdia na GALILEO SCHOOL prosím zasielať na emailovú adresu info@galileoschool.sk, prípadne nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 2 4598 1928. Náš prijímací manažér, pani Viera Kmeť Drahovská, ktorá je zodpovedná za prijímanie nových žiakov, vám rada odpovie na vaše otázky ohľadom prijímacieho procesu a dohodne si s vami návštevu školy.

 2. Pri prijímaní nových žiakov, riaditeľka školy zaradí žiaka do triedy podľa veku dieťaťa, počtu rokov ukončenej školskej dochádzky v čase prihlásenia, predchádzajúcich školských výsledkov a vedomostí z angličtiny.

Materská Škola

Picture Not Available!
Prijímacie konanie na Súkromnú Materskú Školu GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6, 821 07 Bratislava 214
 1. Vaše otázky ohľadom štúdia na GALILEO SCHOOL prosím zasielať na emailovú adresu info@galileoschool.sk, prípadne nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 2 4598 1928. Náš prijímací manažér, pani Viera Kmeť Drahovská, ktorá je zodpovedná za prijímanie nových žiakov, vám rada odpovie na vaše otázky ohľadom prijímacieho procesu a dohodne si s vami návštevu školy.

 2. Pri prijímaní nových žiakov, riaditeľka školy zaradí žiaka do triedy podľa veku dieťaťa, počtu rokov ukončenej školskej dochádzky v čase prihlásenia, predchádzajúcich školských výsledkov a vedomostí z angličtiny.