Hlavná stránka Žiacka knižka GALILEO Info Noviny GALILEI
Anglický jazyk
Slovenský jazyk
Matematika
Science
Social Studies
Dejepis
Zemepis
Výtvarná výchova
Fyzika
Chémia
Informatika
Nemecký jazyk
Španielsky jazyk
Prečo škola kladie dôraz na morálnu výchovu?

Napriek rýchlym zmenám vo vede a technike, človek vo svojej podstate zostáva stále rovnaký. Emočné procesy a ich priebeh sa nemenia, a ich zvládanie je v dnešnom na podnety oveľa bohatšom svete, oveľa náročnejšie. / preľudnenosť, agresivita, stres / V tomto smere hrá moderná škola naozaj nezameniteľnú úlohu. Morálna výchova sa stáva nielen predmetom vyučovaným s určitou periodicitou, ale prelína sa všetkými predmetmi, stáva sa bežnou súčasťou každodenného života v škole, doma, je súčasťou konania jednotlivca. Podmienky na osvojenie si morálneho a sociálneho chovania sa nevytvárajú len kvalitným kurikulom. Dôležitú úlohu hrá osobnosť učiteľa, ktorý sám musí ísť príkladom, vykonáva svoju prácu s nadšením, odovzdanosťou, svedomite sa pripravuje na vyučovacie hodiny. Sám tak podnecuje záujem žiakov o problematiku a snahu svedomite pristupovať ku svojej práci. Rovnako dôležitým aspektom je prísup ku žiakovi, keď zo žiaka v postavení podriadeného sa stáva partner. Ak nie je dieťa nútené zakrývaťnevedomosť klamstvom, /často spočívajúcu nie v lenivosti a neochote spolupracovať, ale v nedostatočnom porozumení či pomalšom chápaní /, nemusí si vymýšľať výhovorky, je preň oveľa ľahšie chovať sa morálne. Ak učiteľ nestavia vlastnú osobu do role vševedúceho a nechybujúceho mentora, a sám je príkladom neustálej práce na sebe samom, zbavuje dieťa pocitu menejcennosti a otvára mu priestor ku akceptácii seba samého jako jedinečnej bytosti, ktorá prekonáva vlastné nedostatky úsilím, nebojí sa chýb, ktoré sú stálou súčasťou života, ale učí sa ich naprávať a poučiť sa z nich. Súčasťou vyučovania je rozvoj všetkých morálnych vlastností, potláčanie agresivity, rozvoj emocionálnej inteligencie, sebareflexie , výchova zdravej osobnosti.

SOCIAL STUDIES

Social Studies poskytuje jedinečnú príležitosťpre podporu rozvoja osobnosti, starostlivosti o svoje zdravie, vytváranie osobnej pohody každého dieťaťa, pomáha mu vytvárať a udržiavať dobré vzťahy a stať sa aktívnym a zodpovedným jedincom v spoločnosti.

V rámci Social Studies programu si deti vytvárajú rámec hodnôt, učia sa zaujímať vlastné stanoviská, učia sa chápavosti a zručnostiam, ktoré im v budúcnosti pomôžu pri ich rozhodovaní. Keďže SPHE má morálnu i duchovnú dimenziu, jeho implementácia je ovplyvnená celkovým prostredím školy. Prevládajúca klíma pri vyučovacom procese v triedach, zvolená metodológia a prístup, vzájomné vzťahy ktoré deti prežívajú, to všetko vplýva na ich sociálny, osobnostný a zdravotný vývin. Účinný a plnohodnotný SPHE program zabezpečuje osvojenie si zručností vo všetkých týchto oblastiach tromi spôsobmi: zabezpečením pozitívnej klímy v škole, vo voľnom čase a pomocou implementácie jednotlivých prvkov SPHE do celého vyučovacieho procesu. Takéto začlenenie umožní učiteľovi praktikovať sústavný a aktívny prístup k vyučovaniu a príprave na vyučovanie, používať široký okruh didaktických metód. Ako deti napredujú v SPHE programe , stretávajú sa so širokým okruhom otázok, zahŕňajúcich zlé zaobchádzanie, vzájomné vzťahy, sexualitu, prevenciu zneužívania, predsudkov a diskriminácie. SPHE kurikulum je postavené na princípe vzájomnej súvislosti týchto otázok, dôraz je kladený na budovanie súboru zručností, hodnôt, stanovísk a empatie, relevantnému ku týmto otázkam, s poskytnutím vysvetlenia tam, kde je to potrebné.

INFORMATIKA

Masovokomunikačné prostriedky sú dnes neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a je nutné začleňovať ich do vyučovacieho procesu už od prvých ročníkov, samozrejme s ohľadom na schopnosti detí v danom veku. Toto začleneniesa uskutočňuje na viacerých úrovniach.

CAL computer assistent learning

Počítač je využívaný ako súčasť predstavovania preberaného učiva, umožňuje názornejšie predvedenie dejov a javov, ktoré by nebolo možné inak bližšie spoznať. /výbuch sopky, chemická reakcia/. Tiež tu môže byť nápomocný spôsob spracovania daného učiva,/použitá kvalitná grafika, efekty, farby, zvuk/ ktorý umožní aj inak nie celkom pre deti atraktívnemu učivu stať sa príťažlivejším. Opakovanie učiva a preverenie si vlastných poznatkov sa dá vhodne uskutočniť pomocou testovacích programov. Pri učení sa pomocou počítača je používaná skratka CAL-Computer-assisted learning, práca učiteľa je dopĺňaná tecnikou. V tomto prípade počítač preberá pasívnu úlohu.

Počítač ako aktívny prvok vo výuke

My chceme informačno-komunikačné médiá začleniť do vyučovania aj ako aktívny prvok umožňujúci deťom vstupovať do komunikácie s programami určenými na výuku, overovať si svoje vedomosti, hľadať si informácie či už v encyklopedických materiáloch alebo na internete. Umožniť žiakom spracovanie získaných informácií, doplnenie obrazovými materiálmi, grafickým spracovaním. Tieto zručnosti žiaci môžu využiť pri tvorbe svojich projektov, referátov, či školského časopisu. Postupne, primerane veku a schopnostiam postupujú od najjednoduchších programov určených pre najmenšie deti , s dopĺňaním obrázkov, farieb a tvarov, cez jednoduché odpovede na otázky, po zložitejšie programy vo výšších ročníkoch, či vlastné aplikácie. Pri tejto práci si deti osvojujú prácu s informačno-komunikačnými prostriedkami prirodzene, nemusia byť vyčleňované zvlášť hodiny určené na výuku práce na počítači. Taktiež sa prejavuje skutočná funkcia masovokomunikačných prostriedkov ako pomocníka pri riešení problémov, riadení, uchovávaní informácií, uľahčení práce a tvorbe vlastných projektov. Potláča sa druhotná funkcia počítača ako prostriedok ku hre a zábave. Dostatočne zaujímavé programy pre výuku, umožnenie uplatnenia vlastnej tvorivosti pri práci s počítačom /grafické programy, programy s pohybujúcimi sa objektami pri výuke, programy s možnosťou simulácie rôznych situácií a dejov/ je samo osebe lákadlom a motivátorom pre prácu s masovokomunikačným prostriedkom a tým i zároveň zdokonaľovaním sa v danom učive a problematike.