Hlavná stránka Žiacka knižka GALILEO Info Noviny GALILEI
HLAVNÁ STRÁNKA
FOTOGALÉRIA
PONÚKAME
BILINGVÁLNA
TVORIVÁ
FORMA VÝUČBY
HODNOTENIE
UČEBNÝ PLÁN
PREDMETY
UČEBNICE
KRÚŽKY
NÁŠ KALENDÁR
DIALOG
KONTAKTY

S pojmom bilingválny sa stretávame skôr v kategórii stredných škôl - predovšetkým gymnázií.

Je všeobecne známe, že schopnosť osvojiť si, teda naučiť sa cudzí jazyk vekom klesá. Na základe vedeckých pozorovaní za optimálne obdobia nadobúdania inojazyčných schopností sa považuje vek medzi 2. a 13. rokom života. Bádatelia v oblasti psycholingvistiky, ako napr. S. D. Krashan kladie ideálny limit už do predškolského veku, do obdobia 5 - 6 rokov.

Ľahšie osvojovanie si cudzích jazykov v detskom veku sa dáva do súvislosti:

  • s plasticitou a flexibilitou vyššej nervovej činnosti v detskom veku, ktorá sa po období dospievania stráca.
  • s biologickou preddispozíciou a tzv. imprintingom (vpečatením). Podľa nositeľa Nobelovej ceny K. Lorenza, ak sa nevyužije toto obdobie pre učenie sa druhému jazyku, stratí sa šanca naučiť sa cudzí jazyk ľahko a efektívne bez vynaloženia veľkej námahy.
  • s fyziologickými procesmi tzv. lateralizácie, t.j. postupného umiestňovania rečových centier v ľavej hemisfére mozgu (u pravákov). Tento proces končí v puberte a tým spravidla končí aj optimálne obdobie pre osvojovanie si cudzieho jazyka.
  • s tzv. nešpecifickou cestou t.j. spôsob osvojovania si cudzieho jazyka v prirodzených hrových situáciách.
  • s časovým faktorom. Na rozdiel od učenia sa v lavici, keď je žiak v kontakte s jazykom iba určitú hodinu, pri nešpecifickom učení je počet hodín určený pre jazykovú stimuláciu podstatne väčší.
  • s prirodzenou výslovnosťou v cudzom jazyku, ktorá sa spravidla dá získať iba v detstve. ( potvrdzujú to výskumy J. Ashera a R. Garciu )

Súkromná základná škola Galileo ráta aj s vlastnou prípravou svojich žiakov na bilingválnu výučbu. Tomuto bude slúžiť prípravná trieda určená deťom vo veku od piatich do šiestich rokov. Kombinácia anglického a slovenského jazyka nebude obmedzujúca pri výbere školy ani vo vyšších ročníkoch. Preto sme sa rozhodli povinné predmety slovenský jazyk a matematiku vyučovať v slovenskom jazyku rešpektujúc obsahové a výkonové štandardy schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky platné pre základné školy.

Programy Európskej únie Sokrates a Leonardo da Vinci propagujú názor, že v stredoeurópskom priestore by mal každý ovládať aspoň pasívne tri jazyky. Je to možné dosiahnuť, ak sa s inojazyčnou výučbou začne už v predškolskom veku.

Ďakujeme PhDr. Oľge Árochovej, CSc. Za poskytnuté materiály, z ktorých sme vychádzali v tejto kapitole.