Hlavná stránka Žiacka knižka GALILEO Info Noviny GALILEI
HLAVNÁ STRÁNKA
FOTOGALÉRIA
PONÚKAME
BILINGVÁLNA
TVORIVÁ
FORMA VÝUČBY
HODNOTENIE
UČEBNÝ PLÁN
PREDMETY
UČEBNICE
KRÚŽKY
NÁŠ KALENDÁR
DIALOG
KONTAKTY
  • prepájanie poznatkov z rôznych oblastí, odstránenie hraníc medzi predmetmi
  • uplatňovanie mnohých vyučovacích foriem: skupinové a individuálne práce, projektové vyučovanie
  • prepojenie teoretických poznatkov s praxou - praktické overovanie
  • presunutie časti vzdelávacieho procesu aj mimo triedu do prírody, Zoo
  • využívanie modernej technológie počítače, internet, televízia

Tradičná forma výučby, keď sa žiaci učia novú látku podľa šablóny učiteľ rozpráva, žiak počúva často dochádza zo strany pasívne počúvajúcich žiakov k nepochopeniu preberanej látky. Učenie bez pochopenia je povrchné a preto žiaci rýchlo zabúdajú. Niektorí učitelia vynechávajú vysvetlenia, lebo sa mylne domnievajú, že všetko je jasné. Väčšina učiteľov trávi viac než 60 percent vyučovacieho času hovorením. Pokiaľ by bolo vyučovanie takýmto jednosmerným procesom, pokojne by sme si vystačili s knihami a učitelia by pre nás boli zbytoční. Pri tradičnom vyučovaní, sústredenom na učiteľa, sú žiakom vysvetľované pojmy, princípy, metódy a očakáva sa, že si budú nové poznatky pamätať a používať ich.

Počujem a zabúdam. Vidím a pamätám si. Konám a rozumiem. Staré čínske príslovie.

Už starí číňania vedeli, že iba počuté poznatky spravidla nemajú dlhodobé trvanie.

To, načo práve myslíme, spolu s informáciami, ktoré nám prinášajú naše oči, uši a ďalšie zmysly sa ukladá do krátkodobej pamäte. Tieto informácie krátkodobá pamäť niekoľko sekúnd podrží a spracováva, ale potom ich takmer celé vypúšťa. Aby bol obsah krátkodobej pamäte predaný dlhodobej pamäti, musí byť najskôr spracovaný a štrukturovaný v krátkodobej pamäti, aby žiakovi dával zmysel. Žiak musí učivo pochopiť. Pri výučbe sú vizuálne informácie oveľa efektívnejšie ako verbálne. Výskumy dokazujú, že informácie vstupujú do nášho mozgu 87 percentami zrakom, 9 percentami sluchom a 4 percentami inými zmyslami. Hovorí sa, že obrázok vydá za tisíc slov. Ak obrázok vydá za tisíc slov, za koľko vydá model? Modely a skutočné predmety vnášajú do výučby realitu. Vizuálne predvedenie má veľký vplyv a ľahko sa zapamätá. Najúčinnejšou metódou zapamätania si a pochopenia látky je, keď sa žiak sám aktívne zapája do vyučovacieho procesu nie len otázkami, ale samostatným hľadaním odpovedí formou praktického cvičenia alebo experimentu. Vychádzajú zo známych vedomostí a na ich základe majú za cieľ potvrdiť nové dosiaľ neznáme skutočnosti. Žiaci sa aktívne zúčastňujú na objavovaní nových poznatkov. Vychádzajú z reálnych skutočností, ktoré sú žiakom blízke, mali by podnecovať k hľadaniu ďalších poznatkov, skúmaniu, overovaniu. Pozorovanie experimentu donúti žiakov sústrediť sa na prebiehajúci dej. Najmä, keď učiteľ žiakov dopredu upozorní, že sa ich bude pýtať, čo spozorovali. Po skončení experimentu žiaci spolu s učiteľom analyzujú a selektujú informácie. Formulujú závery. V ďalšej fáze učebného procesu je nutné prejsť cestou zovšeobecňovania od konkrétneho ku všeobecnému. Nastupuje samotný výklad novej látky s odvolávaním sa na prakticky získanú skúsenosť. Výsledkom učebného procesu má byť praktické využitie nadobudnutých poznatkov. Projekt alebo samostatná práca kladie pred žiaka konkrétnu úlohu. Pri riešení úlohy musí žiak siahnuť po poznatkoch získaných v rôznych predmetoch. Týmto medzipredmetovým prepojením žiak nadobúda predstavu o súvislosti jednotlivých poznatkov. Zdanlivo izolované poznatky vytvárajú mozaiku poznania aplikovateľného pri riešení reálnych problémov. Projekty alebo samostatné práce si získavajú stále viac priaznivcov. Učitelia hodnotia tento spôsob výučby veľmi pozitívne z hľadiska rozširovania poznatkov. Ide o nenásilný a prirodzený spôsob poznávania, ktorý rešpektuje osobnosť žiaka, jeho záujmy a schopnosti.

Celý proces výučby možno sformulovať do jednoduchej rovnice: Experiment teória - prax