Hlavná stránka Žiacka knižka GALILEO Info Noviny GALILEI
HLAVNÁ STRÁNKA
FOTOGALÉRIA
PONÚKAME
BILINGVÁLNA
TVORIVÁ
FORMA VÝUČBY
HODNOTENIE
UČEBNÝ PLÁN
PREDMETY
UČEBNICE
KRÚŽKY
NÁŠ KALENDÁR
DIALOG
KONTAKTY

Hodnotenie nebude vychádzať z výsledkov testov, ale na základe dokonalého poznania žiaka učiteľom. Učiteľ si vedie záznamy o každom žiakovi. Ich súčasťou bude pozorovanie dieťaťa pri práci, jeho dosiahnuté výsledky a vynakladané úsilie.

Porovnávanie so sebou samým

Hodnotenie nechápeme ako metódu súťaživého výberu. Deti nie sú navzájom porovnávané. Využívame predovšetkým hodnotenie založené na individuálnej norme, v ktorej porovnávame priebeh, výsledky práce a chovanie dieťaťa. Dieťa je porovnávané skôr so sebou samým, než s ostatnými spolužiakmi. Práve tu sa môže prejaviť individuálne hodnotenie každého žiaka podľa jeho schopností. Nevedie k porovnávaniu sa s najlepšími, alebo zaradeniu do známkových skupín. Hodnotená je predovšetkým miera pokroku vzhľadom k možnostiam žiaka.

Hodnotenie čo a ako dosiahli

Stratégia využívaná na hodnotenie pokroku dieťaťa, teda jeho priebežné hodnotenie, chápeme ako neustály proces, ktorého cieľom je maximálna podpora rozvoja každého dieťaťa. Podstata tohto priebežného hodnotenia spočíva v spätnej väzbe, ktorá dieťaťu prospieva a motivuje ho k ďalšej činnosti. Priebežné hodnotenie je zamerané nie len na výsledky detskej práce, ale tiež na priebeh teda proces, ktorým deti prechádzajú pri ich tvorbe. Zaujíma nás nie len to, čo deti dosiahli, ale aj to, ako to dosiahli.

Korektívna pomoc

Výsledkom priebežného hodnotenia je včasné diagnostikovanie prípadných medzier či nedostatkov a následná spätná väzba. Spätná väzba spočíva vo vypracovaní tzv. korektívnej pomoci. Realizuje sa formou individuálnych stretnutí učiteľa so žiakom, ktorých cieľom je odstrániť nejasnosti, môže tiež spočívať v spoločných opravách prác žiakov v skupinách, či štúdiom doporučených materiálov. Pozorovanie žiakov, ich znalosť a následná analýza umožňuje vypracovať plán učenia šitý na mieru. Rozdelenie úlohy na dielčie časti. Teda vypracovať plán dosiahnuteľných cieľov v konečnom dôsledku vedúcich k cieľu - k zvládnutiu štandardu.

Sebahodnotenie

Sebahodnotenie vedie dieťa k schopnosti posudzovať kvalitu vlastnej práce a na jej základe k schopnosti plánovať si cesty vlastného zlepšenia. Vedie k samostatnosti a nezávislosti dieťaťa, dáva mu šancu uvedomiť si vlastné kvality, silné a slabé stránky, poskytuje priestor pre vytvorenie reálneho obrazu o sebe samom. Dieťa má príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo sa naučilo. Zhodnotiť sa môže ústne i písomne.

Vysvedčenie

Vysvedčenie je finálna forma hodnotenia. Deťom je určené slovné hodnotenie. Vyjadruje, čo dieťa vie, v čom sa zlepšilo a tiež čo si potrebuje doplniť a precvičiť. Toto hodnotenie je veľmi konkrétne a ukazuje dieťaťu, v čom sa má zlepšiť. Dôležité je pozitívne oceniť snahu a pokrok dieťaťa. Ako píše Geoffrey Petty, chvály nikdy nie je dosť. Pri súčasnom systéme výberu žiakov na štúdium na stredných školách ( predovšetkým gymnáziách ), kde sa pri prijímacích skúškach berú do úvahy vysvedčenia zo základnej školy, sme nútení vypracovať aj formulár vysvedčenia s klasickým známkovaním ( na žiadosť rodičov ), najmä ak má byť predpokladom prijatia na štúdium na strednej škole bez prijímacích pohovorov, teda na základe samých jednotiek. Toto vysvedčenie je určené predovšetkým stredným školám a rodičom.