Hlavná stránka Žiacka knižka GALILEO Info Noviny GALILEI
HLAVNÁ STRÁNKA
FOTOGALÉRIA
PONÚKAME
BILINGVÁLNA
TVORIVÁ
FORMA VÝUČBY
HODNOTENIE
UČEBNÝ PLÁN
PREDMETY
UČEBNICE
KRÚŽKY
NÁŠ KALENDÁR
DIALOG
KONTAKTY

V súčastnosti sa práca učiteľa často sústreďuje na odprednášanie učiva, nadiktovaní poznámok, zadaní domácej úlohy a následného preskúšavania žiakov, do akej miery si dané učivo zapamätali. Žiaci sú v pasívnej úlohe poslucháča, bez akejkoľvek možnosti vstúpiť do tohoto procesu a sú skúšaní len zo svojej schopnosti zapamätať si bez ohľadu na to, či danej látke naozaj porozumeli. Práca sa preučiteľa stáva monotónnou, a i jemu samotnému neprináša uspokojenie.

V tvorivej škole sa žiak sám aktívne zapája do vyučovacieho procesu, učivo si osvojuje vlastným bádanám, sám si vyhľadáva informácie ku danej téme a následne ich spracúva vo forme projektu, či príspevku do diskusie. Učivo tak prijíma nenásilne a prirodzene, nachádza priamu súvislosť medzi teoretickými poznatkami a ich využitím v praktickom živote. Učí sa chápať vzťah medzi dejmi, príčinami a následkami. Žiak sa učí vytvárať si súbor poznatkov a následne ich aplikovať do praxe. Nachádza zmysel vzdelávania, otvárajúci mu fantastický svet poznania a prináša mu radosť a uspokojenie. V tvorivej škole žiak nemusí memorovať množstvo údajov, ale naučí sa s nimi pracovať, nachádzať ich, spracovať ich a aplikovať.

Učiteľ vystupuje v úlohe koordinátora, ako riadiaci a usmenňujúci subjekt, pomoc pri vysvetľovaní a objasňovaní. Táto práca je veľmi náročná na osobnosť učiteľa, jeho prípravu na vyučovanie, nutnosť osobného prístupu k žiakom vyžadujúca bližšie spoznanie každého z nich, voľbu vhodnej metódy a prístupu.Týmto sa však stáva tvorivou i pre samotného učiteľa a prináša mu široké možnosti využitia vlastných tvorivých schopností a následne väčšie uspokojenie z vlastnej práce.