Hlavná stránka Žiacka knižka GALILEO Info Noviny GALILEI
HLAVNÁ STRÁNKA
FOTOGALÉRIA
PONÚKAME
BILINGVÁLNA
TVORIVÁ
FORMA VÝUČBY
HODNOTENIE
UČEBNÝ PLÁN
PREDMETY
UČEBNICE
KRÚŽKY
NÁŠ KALENDÁR
DIALOG
KONTAKTY
Ročník príp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenský jazyk a literatúra (s) 5 6 6 6 6 5 5 5 4 4
Anglický jazyk a literatúra (a) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Science (a) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Social Studies (a) 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Matematika (s,a) 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
History (a) - - - 1 2 2 2 2 2 2
Geography (a) - - - 1 1 2 2 2 2 1
Fyzika (a) - - - - - - 2 2 2 2
Chémia (a) - - - - - - - - 2 2
Telesná výchova (s,a) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Výtvarná výchova (s,a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudobná výchova (s,a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Voliteľný predmet - - - 2 2 3 3 3 3 3
Nemecký jazyk
Španielsky jazyk
Spolu počet vyučovacích hodín 22 23 24 25 26 27 28 28 29 28
            +3 +3 +3 +3 +3

(s) vyučovací jazyk slovenský
(a) vyučovací jazyk anglický
(s,a) vyučovací jazyk slovenský s anglickou aplikáciou

V prípade prípravnej triedy sa nejedná o vyučovacie hodiny, ale o 20 až 30 minútové bloky.

Informatika nie je samostatný predmet, ale je súčasťou všetkých predmetov.
Etická výchova je súčasťou predmetu Social Studies.