Kritériá na prijatie žiakov na bilingválne štúdium do Súkromného gymnázia GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6, 821 07 Bratislava 214 pre školský rok 2020/2021

1. Prijímacie skúšky - talentové skúšky sa budú konať v zmysle platnej školskej legislatívy ( zákona č. 245/2008 Z. z.) na základe overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania.

2. Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a so zriaďovateľom stanovil v zmysle platnej legislatívy, plánuje v 1. ročníku študijného odboru 7902 J 74 - bilingválne štúdium 2 triedy.

3. Termín a miesto talentových skúšok: 2. apríl 2020 o 08.30 v projektovej miestnosti v budove školy.

4. Obsah talentovej skúšky:

a) Písomná skúška z anglického jazyka na úrovni B1:
              - čítanie s porozumením,
              - počúvanie s porozumením
              - gramatika a slovná zásoba.

 

b) Napísanie jednej z vybraných esejí v anglickom jazyku na tému
              - výpočtová technika,
              - hodnotový rebríček,
              - prežité životné situácie,
              - zážitok počas prázdnin,
              - problémy dnešnej mládeže,
              - vplyv masmédií na kriminalitu,
              - kto je tvojim vzorom. 

 

c) Test na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov v anglickom jazyku:
              - verbálne schopnosti,
              - kvantitatívne schopnostiť,
              - priestorové a logické myslenie.

 

 

5. Kritériá hodnotenia: Uchádzač môže získať maximálne 300 bodov, a to:
              - 100 bodov za písomnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B1,
              - 100 bodov za napísanie jednej z vybraných esejí v anglickom jazyku,
              - 100 bodov za test na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov v anglickom jazyku.

6. Podmienka prijatia: Uchádzač môže byť prijatý na štúdium v prípade, že dosiahne spolu minimálne 50 bodov z písomnej skúšky z anglického jazyka na úrovni B1 a ktorý nebol klasifikovaný zníženou známkou zo správania počas štúdia na základnej škole.

7. Riaditeľ školy zverejní zoznam s kódovým označením všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov do 7. apríla 2020. Neúcasť na prijímacích skúškach (ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) treba oznámiť telefonicky a písomné potvrdenie od lekára najneskôr do 3. apríla 2020 do 8.30 h. na riaditeľstvo školy. Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne bude uchádzač zaradený do poradia na základe získaných bodov.

8. Tieto kritériá platia od 4. novembra 2019.